Vad är den bästa inställningen WhatsApp-status på hindi?


Svar 1:

30+ Attitydsstatus på hindi för WhatsApp

I det här inlägget talar vi om attitydsstatus på hindi för WhatsApp, status för flickans attityd på hindi för WhatsApp, hög inställningsstatus på hindi för WhatsApp, Positiv inställningsstatus på hindi för WhatsApp, Arg inställningsstatus för WhatsApp på hindi, Cool attitydsstatus i Hindi för WhatsApp.

Så det här inlägget är en källmål för att hitta attitydstatus på hindi för WhatsApp.

30+ Attitydsstatus på hindi för WhatsApp

Svar 2:

Jag har inte attityd WhatsApp-status på hindi, men jag har inställning WhatsApp-status på engelska.

Jag har inte ens textbaserat innehåll, även jag har bilder också. Dessa bilder skapade jag med CNAVA.

Du kommer inte att kunna hitta dessa bilder var som helst. Om du vill ha min fullständiga samling, se till att följa länken du hittar längst ner i dessa statuser.

1. Om du tror att jag är DÅLIG än att du har fel, är jag värst.


2. Jag tycker om det när människor visar attityd till mig, för det visar att de behöver en attityd för att imponera på mig!


3. Om du inte gillar min attityd, sluta prata med mig.


4. Min inställning baserad på hur du behandlar mig.


5. Jag har inte dålig handskrift, jag har min egen FONT. !!


6. Snälla blir du inte förvirrad mellan min personlighet och min attityd.


7. Barndom är som att vara full, alla kommer ihåg vad du gjorde, förutom dig.


8. Jag är cool men global uppvärmning gjorde mig het.


9. Jag behöver inte förklara mig själv för jag vet att jag har rätt.


10. Jag är inte perfekt men jag är begränsad upplaga.


11. Min inställning är baserad på hur du behandlar mig.


12. Kom alltid ihåg att du är unik, precis som alla andra.


13. Ursäkta mig. Jag hittade något under mina skor, det är din attityd.


14. När jag är bra är jag bäst, när jag är dålig är jag sämst.

Vill du få fler sådana fantastiska saker? Vänligen nämna i kommentarerna nedan. Följ länken för mer sådant fantastiskt innehåll.

Sumit Kumars svar på Vad är några av de bästa programmerarna WhatsApp-status?

Svar 3:

आ ज द ो स ् त ो ं फ ा ड ू स u0938 u0938 ट क र र ह ा ह ू ँ | ज ि स म े आ प क ो Fadu-status på hindi औ र Dhasu-status त थ ा Akad-status ज ঙ ी स ् ट े ट स ह ो ं ग े | ज ि स े आ प अ प न े द ो स ् त ो ं क \ u094 u094 स े भ े ज स क त े ह ै ं ह म आ प क ो Bästa Fadu u99 u0915 ी प ू र ी क ो श ि श क र े ं ग े | त थ ा Akad-status औ र Bhaukali-status इ स प ् र क ा \ u09e \ u092 स आ प क ो म ि ल े ं ग े |

# त ु म � � न ा ल ग ा ☝ प ा ओ ग े अ ं \ u09 u0993 u0939 म ा र ी � � # त ब ा ह ी_ क ा � � # त ु ৐9 u0947 ख ा � � ह ी क ह ा ँ � � ह ै म ु झ े �83 udcd u092e � � ह ो न े � � # क े_ ब ा द � �

# ह म ा र ी � � # अ फ व ा ह_ क े_ ध ु ं \ u09f \ u09 \ u09 \ u09 े # उ ठ त े_ ह ै, � � ज ह ा ँ \ u99 \ u99 \ u99 udcaa स े # आ ग_ ल ग � � ज ा त ी ह ै

# म ै ं � � स ब क ो � � य ू ँ ँ ँ ँ ह ू ँ, � � त ू � � # स ि र ् फ_ म े र ी उ उ u0947_ ब त ा न े � � आ य ा ह ू ँ । ❤

# म त_ ल ो ☝ म े र े स ब ् र \ u09e ा म ् त े ह ा न, � � # ज ब ज ब \ u092 \ u09 \ u09f त ू फ़ ा न ह ी # आ य ा_ ह ै । । � � � �

# ह म ा र ी_ श र ा फ त � � क त त त त u0947 � � म े # फ ा य द ा न ा उ ठ ा ओ, � � # ঐ93 � आ ज ा य े ग ी ज ब # ह म_ ब द म ा श ी u099 u0902 ग े । । � � � �

# ख ै र ा त � � म े ं म ि ल ी ह ु ई ख ঃ u092e े प स ं द # न ह ी ं_ ह ै ं, � � # क ् \ u092 u09009 म ग म म े ं � � भ ी न व ा ब र \ u99 \ u99 र u0947_ ह ै ं । । � � � �

Fadu-status på hindi

# म ै ं � � त ो ब स ए क ☝ म ा म ू ल ी \ u09 स u0938 ह ू ँ स ा ह ब, � � औ र # ल ो ग_ क ह त े \ u099 u99 े र ा क ो ई # ज व ा ब_ न ह ी ं । । � � \ ud9d u

# क ु छ ल ो ग � � ह म ा र ी ह ै स ि य \ u099 u0924 ल ग े, � � # उ न क ी_ श ख ् स ि य त ☝ ब \ u993 � इ त न ी ह ै स ि य त ह ै # u u99 म ा र ी \ u9

# च म ड़ ी � � क े र ं ग � � प र ग ु र ू u930 u030 , � � # स म य � � क े स ा थ र ू प � � क ो \ u099 े र # न ह ी ं_ ल ग त ी । । � � � �

श र ी फ ☺ त ो ह म � � ब च09 u09a09 य ा ❔ ❔ क र े ं ... द ि ल ❤ त ो ड ़ न ा �09 \ u93 u0915 ि य ो ं � � न े स ि ख ा \ u092 u0939 u093e � � त ो ड ़ न ा � � ✊ य ा र ो ं � � \ u093 u99099 u092f ा .....

Badmashi-status

# अ द ा ल त े ं � � ह म ा र े द र ब ा ० u0947 ं भ ी ल ग े ं ग ी ल े क \ u093 न न प ह ल उ u0947_ म ु ज़ र ि म ो ं � � क ो ह म ा र े u0924 ो # ह ो न े_ द ो । । � � � �

# ग ज़ ब � � क ी ध ू प ह ै ह u0939 ud83c � फ ि र ☝ भ ी # क ु छ_ ल ो ग � � ध ू \ u092 u992 # म ु झ स े_ ज ल त े ह ै । । � � � �

Fadu-status på hindi för Facebook & Whatsaap

# ह म स े � � # ज ल न े_ व ा ल े ं � � क \ u099 ud83d � # ज ु ग न ू � � क ी # त र ह_ ह ो त े \ u09 u0939 u093f न क ी � � # ब ि न ा_ व ज ह � � ह ी # ज ঙ u0924 ी ह ै ं । । � � � �

# आ ज क ल_ ह व ा ‬ � � क ो भ ी ‪ म े र ౦ स े ‪ ‎ ज ल न ‬ � � ह ो न े   ल ग ी ह ঔ म े र े_HairStyle ‬ � � क ो ‪ ‎ ब ि ग ा ड ़ ঃ u0983 # ल ग ी ह ु य ी ‬ ह ै । । � � � �

# द ह श त � � ह ो त ो # श े र_ ज ै स ी � � \ 9 u0916 ौ फ � � त ो ग ल ी क े क ु त ् त े क \ u09 ঒ u093e क र # द े त े_ ह ै । । � � � �

Akad-status

# अ ग र � � ह म स े � � # उ ल ह ज न ा ⚔ ह u0939 \ u947 ude21 # अ प न े � � # र ु त ब े � � क ो # ब ु ल \ u9 \ u990 र # व र न ा � � ऐ स ा क र ☹ # अ प न ी � �9009 ud83d � म े ं # र ह ा � � क र ।

# स ल ा म ✋ ह ै # उ स_ ग ि द ड ़ � � क ो, ঔ ा म न े � � स े # व ा र � � क र त ा ह ও u ৙ u0928 त � � ह ै # उ स_ श े र � � क ो, ज ो ☝ # उ9 व ा र � � क र त ा ह ै । � �

Fadu-status på hindi med Emoji । फ ा ड ू स ् ट े ट स

Svar 4:

Letar du efter bästa Whatsapp-status på Hindi?

Grattis …! Idag tar jag med mig den bästa attityd Whatsapp Status någonsin på hindi. Så fortsätt att läsa.

 • ब ड़ ी स े ब ड़ ी ह स ् त ी ी ी क ा न े म े ब े ट ा त ू त त त न ा त े र ी उ म ् र ग ु ज09 u0940 र ा न े म े ...!
 • ह म थ ो ड े स े च ु प क ् य ा ह ु ए ो र म च ा न े ल ग ग य े!
औ क ा त क ी ब ा त म त क र ऐ द ो स ् त ...
ल ो ग त े र ी ब न ् द ू क स स आ ँ ख ो ं स े ड र त े ह ै!
 • आ ग ल ग ा न ा म े र ी फ ि त र त म े \ u099 . म े र ी स ा द ग ी स े ल \ u094 त त त u0915 ् य ा क स ू र!
 • म ा च ि स त ो य ू ँ ह ी ु ु . ह म ा र े त े व र त ो आ \ u091 u0917
ह ु क ु म त व ो ह ी क र त \ u099 स प र र ा ज ह ो, …
व र न ा य ू ँ त ो ग ल ी क स u0938 े भ ी त ा ज ह ो त ा ह ै!
 • ल ो ग क ह त े ह ै ं त े र त त \00924 ह ै ं, म ै ं न े क ह ा, ज ि त न े भ ी u09 \ u99 ह ै ं!
 • Hoppas att du gillar dessa Attitude Whatsapp Status på hindi. För mer status som dessa

  Klicka här

  .


Svar 5:
1. Insaan sirf aap se nahi chalta kuch log Hamare Andaz Se Jal Jaate Hain.
2. Bure Hain Hum Tabhi Toh Jee rahe hain acche Logon Ko Duniya Kahan Jeene Deti Hai.
3. Jalne Laga Hai Zamana Sara Kyunki chalne Laga Hai Naam Hamara.
4. Mujhse Nafrat karni ho toh Irade majboot Rakhna Zara Si Bhool Hui Jo Mohabbat Ho Jayegi.
5. Andaz Kuch Alag Hai Mere Sochne ka Sabko Manzil ka shauk hai mujhe Raste ka.
1. Bahut socha tumse baat nahi karungi Phir Socha jhagda Kis Se Karungi.
2. Mujhe makeup ki jarurat nahi Kyunki Mujhe Meri ler söta Bana Deti Hai.
3. Dilwale Dulhania Ko Afford nahi kar Payenge.
4. Huvud Bindass Si ladki Hoon Apni nahi sunti till Teri Kya sunugi.
5. Jyada smart banne ki koshish Mat Kar Kyunki Mere Baal Bhi Teri aukat se Lambe Hain.
6. Ek Doosre Jaisa Hona zaroori nahi hota Ek Doosre Ke Liye Hona Zaroori Hota Hai.
7. Itni bhi Pyare nahi ho tum bas Meri Chahat Ne Tumhe Sar Pe Chadha Rakha Hai.
8. Ruthe Hue ko manana aur Gairo Hasana Hame pasand nahi.
9. Main To Bas Chingari Lagati hun aag apne aap Lag Jati Hai.
10. Sona tum meri Zid nahi ho Jo Puri Ho, Tum meri dhakan ho Jo Zaroori Ho.
Kolla in mer: 863+ Cool Royal Attitude Status på engelska | Hindi för pojkar och flickor

Svar 6:

9+ Attitydsstatus för Whatsapp i Hindi 2020

Så du vill ladda ner den bästa inställningsstatusen för WhatsApp. Så vad väntar du på, besök bara vår webbplats och ladda ner den bästa attitydsstatusen på Hindi från den bästa samlingen av 9+ Attitydsstatus för Whatsapp i Hindi 2020.

Några av attitydsstatusen ges nedan:

 1. Bheed mein Khada hona maksad nahi hai Jana, Balki Mujhe vo banna hai jiske liye bheed khadi hai.
 2. Khamoshi Ka Apna ek Alag hej maja hai, Pedon ki Jaden fadfadaya nahi karti.
 3. Kuch hi der ki Khaamoshi hai, fir Kaano mein Shor Aayega! Tumhara till sirf waqt hai … Hamara till Daur aayega!
 4. Jeet ka asli maja toh tab hai doston, jab dushman bhi tumse haath milaane ko betaab rahe.

Om du gillade det här inlägget, ge det en UPPFÖLJNING.


Svar 7:

Allt som beskriver ditt märke i den här världen är din attityd som har en fullständig attityd som kan påverka dig från andra mot din unika identitet. Några av min favoritstatus över den attityd som förmodligen kan implementeras i ditt liv:

Bildkälla: